ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden gebruikt door Spoedisolatie B.V., gevestigd te 1187 ZW Amstelveen aan de Veilmeesterweg 32, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87856581. Deze Voorwaarden zijn te downloaden op de website spoedisolatiebv.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

  1. Definities
  2. In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Afnemer: de afnemer of koper die met Verkoper een Overeenkomst aangaat of voor wie Verkoper een aanbieding doet of een levering van Producten verricht, niet zijnde een consument of eindgebruiker;

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Afnemer en Verkoper, waarvan de Voorwaarden deel uitmaken, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot de koop en verkoop van Producten;

Partijen: Afnemer en Verkoper;

Producten: alle door Verkoper aangeboden producten en diensten (in welke vorm en hoegenaamd ook) die Verkoper voor of ten behoeve van Afnemer verricht;

Verkoper: Spoedisolatie B.V.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Toepasselijkheid

te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk onafdwingbare bepalingen in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en bestellingen

4. Verplichtingen Verkoper

specifieke werkzaamheden voor de Afnemer zullen worden verricht.

5. Verplichtingen Afnemer

6. Vergunningen, goedkeuringen, faciliteiten

over voor de bouw, installatie, oplevering, het gebruik en ontmanteling van de voor de Producten benodigde vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen beschikt.

7. Prijzen

8. Betaling

9.  Levering en risico

dagen na de dagtekening van de orderbevestiging. Indien de Afnemer de Producten niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de Afnemer daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper het recht de Producten vanaf de plaats waar en het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de Afnemer te vervoeren naar en op te slaan op een door de Verkoper vast te stellen plaats. Afnemer is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten.

aan de geleverde Producten, behoudens eventueel door Verkoper gegeven garanties.

10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten

(b)

Een derde beslag legt op enig eigendom of enige activa van de Afnemer;

(c)

Aan de Afnemer surséance van betaling wordt verleend;

(d)

Het faillissement van de Afnemer wordt           aangevraagd of uitgesproken; of

(e)

De Afnemer een betalingsregeling

treft met een of meer van zijn schuldeisers.

11. Garantie

onderhoudsvoorschriften;

12. Aansprakelijkheid

13. Overmacht (force majeure)

omstandigheden die verhinderen dat Verkoper de Overeenkomst of een deel ervan uitvoert of het voor hem onmogelijk of onredelijk belastend maken om dat te doen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten de redelijke controle van Verkoper, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, (internet)storing, brand, stroomuitval, elektriciteitsstoring, overstroming, stakingen, arbeidsonrust, ziekte van personeel, oorlog (al dan niet verklaard), terrorisme, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen in de breedste zin met betrekking tot de levering van de Producten, cybercrime, vertraging in de levering van producten/gegevens dan wel diensten door toeleveranciers dan wel hulppersonen. In geval van Overmacht stelt Verkoper Afnemer hiervan, onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, in kennis onder vermelding van de aard van de overmacht, de datum waarop de overmachtssituatie ingaat c.q. is ingegaan en indien mogelijk de verwachte duur.

14. Beëindiging van de Overeenkomst

redelijkerwijze niet volledig had kunnen voorkomen, dan wel niet kosteloos kon annuleren.

[14] dagen na een schriftelijke aanmaning daartoe van Verkoper;

15. Intellectuele eigendomsrechten

dienstmerken, modelrechten, handelsnamen, dienstnamen, auteursrechten, rechten in de vorm van auteursrechten, geografische aanduidingen, huurrechten, uitleenrechten, morele rechten, databankrechten en domeinnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de Overeenkomst.

16.  Afnemergegevens en privacy

persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden. Afnemer stemt er ook mee in dat Verkoper persoonlijke gegevens bekendmaakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Afnemer stelt Verkoper in verband met het bepaalde in dit artikel schadeloos en vrijwaart Verkoper ter zake van vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigen en/of toezichthouders en autoriteiten.

17.  Geheimhouding

18.  Overige

19.  Toepasselijk recht en geschillen